מיסוי שוק ההון

עובדים שכירים זכאים להחזרי מס בין פעולות המבוצעות על-ידם בשוק ההון; כדוגמא – הפסדים אפשר יהיה לקזז כנגד רווחים ממסחר בניירות ערך; ניתן אף לקזז מרווחים הנובעים מפיקדונות בבנק, או מרווחים אחרים.

בימים עברו, חלק מההכנסות בבורסה היו פטורות ממס, אולם בימינו, רוב הכנסות של פעילים בשוק זה אינן פטורות. עם זאת, לאור העובדה שהמשקיע לא תמיד נמצא ברווח, באפשרותו לקזז הפסדים בגין מסחר בני"ע, כנגד רווחים שצבר ממסחר בני"ע.

מספר גדול של משקיעים אינם מנצלים זכאותם לקיזוז הפסדים; מס הכנסה אינו מחזיר סכומים המנוכים על-ידי הבנקים במקור מן הרווחים, ולכן יוצא שכרם בהפסדם.

החזר מיסוי שוק ההון

כאשר ברשותנו רווחים בבורסה בשל השקעה נבונה בשוק ההון, הרי שהם מחויבים במס בשיעור התלוי בסוג ההשקעה. מימוש הרווח מביא לניכוי במקור באופן אוטומטי על-ידי הבנק. בכך, מעביר הבנק חלק מסוים מסכום הרווחים למס הכנסה; ההנחה היא הרווחים מחויבים ממילא במס, וכל עוד איננו מיידעים לגביהם את מס הכנסה, הרי שלא נקבל החזר, גם במידה שאנו זכאים לו.

אפשרי הדבר לקזז רווחים ממכירת ני"ע, אף כנגד ריבית מפיקדונות ואף מריבית מני"ע אחרים בהם אנו מחזיקים; במילים אחרות – כאשר אנו מוכרים ני"ע בהפסד, אנו זוכים במקביל לקבל ריבית מפיקדון שברשותנו ונוכל כך לקזז בין שני הסכומים, כדי להיות פטורים ממס.

דוגמא נוספת: כאשר ברשותנו חשבונו ני"ע בבנקים או ספקים שונים. כך, גוף אחד אינו מודע לגוף אחר בו אנו פעילים; ייתכן מצב בו נמכור ני"ע ברווח בבנק מסוים ואילו בבנק אחר נמכור בהפסד. במקרה זה כדאי יהיה לפעול על מנת לקבל החזרי מס להם אנו זכאים בגין פעילות בגופי מסחר או בנקים שונים.