מיסוי ניירות ערך בשוק ההון

מיסוי ניירות ערך בשוק ההון

ישראלים רבים בוחרים בשנים האחרונות להשקיע יותר ויותר בשוק ההון, החל מניירות ערך, תיקי השקעות ועד מט"ח וכו'. לאחרונה, אנו שומעים על כל מיני סוגיות משפטיות, מה הדין של רווחים או הפסדים הנובעים למשל משינוי המטבע ואם ישנו מיסוי ניירות ערך על הרווח?

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע כי סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת המס ואם היה רווח הון, יקוזז רווח ההון הריאלי וכל שקל חדש של היתרה, יקוזז מול שלושה וחצי שקלים של סכום אינפלציוני חייב. אנו רואים שבח והפסד ממש בדומה לעקרונות חוק מיסוי המקרקעין הישראלי – מתייחסים לעסקה שיש למסות כמקשה אחת. על פי מס ההכנסה, רווח והשקעה בשוק ההון, נחשב כנכס.

כיצד מחשבים את המס על ניירות הערך?

המס יחושב על רווח בלבד. בניירות ערך ישראליים יש להוציא בחשבון את אג"ח שקלי, המס שיחושב על הרווח כלומר רווח ריאלי, הרווח מהעסקה שאין לה קשר למדד המחירים או למדד אחר. במידה והתבצעה בחשבון, מכירה ברווח ולא קיים בחשבון מגן מס, יחויב החשבון בסוף החודש במס. לפעמים, ירד המס ביום שלאחר ביצוע העסקה והכל כמובן, תלוי באיזה גוף פיננסי מדובר. את קיזוז  מיסוי ניירות ערך, מקזזים בתנאי שהסכומים שווים. אם למשל המס יהיה גבוה מהסכום של המס שיש לשלם, אז הוא לא ישולם והמס, יישאר לקיזוזים עתידיים.

יש לציין, כי ישנם קיזוזים מלאים, בין ניירות ערך זרים, בין ניירות ערך ישראלים, לדוגמא: רווחי מאגרות החוב בחו"ל, יקוזזו עם הפסד ממניה שנסחרת בתל אביב. את החישוב של קיזוז המס, יבצעו בכל פעם בתחילת השנה האזרחית החדשה, כך שניתן יהיה לקבל החזר מס אוטומטי, על מס ששולם באותה השנה, כולל מס ששולם בגין תשלומים.

מס רק בעיקרון המימוש של ניירות הערך

מס על רווחים מני"ע מבוסס על עיקרון המימוש. אם לא נמכרו ניירות ערך, לא יהיה חייב הרווח במס וכן, גם הפסד לא מוכר – לכן יש יחידים, אשר נהנים מהכנסות מדיבידנדים וריביות בגין מסחר בניירות ערך, אשר לא קוזזו במלואם כנגד הפסדים בגין שוק ההון.

מומלץ לבדוק אם ישנן ניירות ערך, אשר יש בהם הפסד. אם לא ניתן למכור ניירות ערך אילו ואת ההפסדים הטמונים בהם, לקזז כנגד הרווחים האחרים מניירות הערך, אם מדיבידנדים או ריביות, כך שניתן יהיה לשלם פחות מס ניירות ערך. במידה ונוכה מס במקור בגלל אותן ההכנסות, יש צורך להגיש דו"ח למס הכנסה ולבקש החזר מס.

ניתן למצוא דרך נוספת, על מנת להפחית מהמס כך שנישום, ימכור ניירות ערך אחרים שיש ברשותו, ברווח לפני סוף שנת המס, כדי שיוכל לקזז את ההפסדים מהרווח של מכירת ניירות הערך.